Sprievodca cestovného ruchu, časté otázky

  • Aké musím mať vstupné vzdelanie ?
Vstupné vzdelanie je minimálne stredoškolské s maturitou .
  • Je ovládanie cudzieho jazyka podmienkou ?
Samozrejme, cudzí jazyk je potrebné ovládať aspoň na úrovni B1 podľa SERR
  • Čo je dištančné a čo prezenčné štúdium
Dištančné štúdium prebieha formou samoštúdia, klientovi vzdelávania poskytneme odbornú literatúru , s ktorou pracuje samostatne na základe pokynov lektora kurzu Prezenčné vzdelávanie , je vzdelávanie, na ktorom lektor vzdelávania osobne pracuje s klientom
  • Môžem kurz absolvovať aj individuálne ?
Áno, môžete . Spoločne s Vami pripravíme študijný plán, ktorý Vám umožní absolvovať kurz v plnom rozsahu .
  • Je možné absolvovať prax v mieste bydliska ?
Áno prax môžete absolvovať aj v mieste bydliska . Odbornú prax v rozsahu 120 hodín môžete absolvovať v prevádzke cestovného ruchu, ktorú si zabezpečíte individuálne, prípadne Vám ju zabezpečíme v našich zmluvných prevádzkach.
  • Môžem prax vykonávať aj v prevádzke cestovného ruchu, v ktorej v súčasnosti pracujem ?
Áno, môžete .
  • Kedy ukončím kurz ?
Kurz ukončíte po absolvovaní teoretickej a praktickej časti kurzu a vykonaní záverečnej skúšky.
  • V čom spočíva záverečná skúška ?
Záverečná skúška má ústnu, písomnú a praktickú časť.
  • Môžem vykonávať činnosť sprievodcu cestovného ruchu bez získania osvedčenia ?
Cestovná kancelária je povinná poverovať výkonom sprievodcovskej činnosti len osoby, ktoré majú osvedčenie o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni .
  • Môžem sprievodcovskú činnosť vykonávať aj na území iného štátu ?
V právnom rámci zmluvy o založení ES ( č. 49 a nasl.) môže zahraničná osoba poskytovať niektoré služby ( vrátane sprievodcovských služieb ) dočasným spôsobom na území iného členského štátu EÚ, bez povinnosti nadobudnúť osobitné podnikateľské oprávnenie od autorizovaného orgánu hostiteľskej krajiny Takúto službu však nemôžete vykonávať pravidelne.