Čašník, servírka, časté otázky.

  • Aké musím mať vstupné vzdelanie ?

Vstupné vzdelanie je základné.

  • Čo je potrebné urobiť pred vstupom na prax ?

Je potrebné mať zdravotný preukaz, získate ho u svojho obvodného lekára.

  • Čo je dištančné a čo prezenčné štúdium

Dištančné štúdium prebieha formou samoštúdia, klientovi vzdelávania poskytneme odbornú literatúru , s ktorou pracuje samostatne na základe pokynov lektora kurzu.

Prezenčné vzdelávanie , je vzdelávanie, na ktorom lektor vzdelávania osobne pracuje s klientom.

  • Je možné absolvovať prax v mieste bydliska ?

Áno prax môžete absolvovať aj v mieste bydliska . Odbornú prax v rozsahu 380 hodín môžete absolvovať v gastronomickej prevádzke, ktorú si zabezpečíte individuálne, prípadne Vám ju zabezpečíme v našich zmluvných prevádzkach.

  • Môžem prax vykonávať aj v gastronomickej prevádzke, v ktorej v súčasnosti pracujem ?

Áno, môžete .

  • Kedy ukončím kurz ?

Kurz ukončíte po absolvovaní teoretickej a praktickej časti kurzu a vykonaní záverečnej skúšky.

  • V čom spočíva záverečná skúška ?

Záverečná skúška je teoretická, pozostáva z testu, ktorého obsahom sú hlavné témy kurzu a praktická, kde klient preukáže svoje zručnosti .

  • Je potrebné po skončení kurzu a získaní osvedčenia absolvovať aj skúšku odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicko závažnú činnosť ( hygienické minimum ) ?

Nie, túto skúšku už nemusíte absolvovať .( Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)