VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Vzdelávacia agentúra PLUS s.r.o.

Spoločnosť

Vzdelávacia agentúra PLUS s.r.o. , so sídlom Sládkovičova 38, 972 01 Bojnice

poskytuje služby v oblasti vzdelávania a osobnostného rozvoja.

Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a účastníkom vzdelávacích aktivít ( ďalej účastník ), pričom sú pre spoločnosť i účastníka záväzné.

Prihlásenie

Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a účastníkom vzniká na základe prihlášky, ktorá sa realizuje vyplnením prihlášky na stránke www.vzdelavaciaagentura.sk, zašle sa elektronicky prípadne poštou na adresu spoločnosti. Prihlásenie na aktivitu je záväzné. Účastník môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 5 dní pred otvorením aktivity písomnou formou, pričom rozhodujúci je termín doručenia do spoločnosti. Uzávierka prihlášok na jednotlivé aktivity je zverejnená na www.vzdelavaciaagentura.sk

Zaslané prihlášky spoločnosť nepotvrdzuje.

Cena

Cena za predmet plnenia je určená cenníkom spoločnosti a to každá aktivita osobitne. Všetky ceny sú bez DPH. Spoločnosť nie je plátcom DPH.

V cene sú zahrnuté náklady na organizáciu aktivity, študijný materiál a lektorov vzdelávania. Náklady na zakúpenie učebníc nie sú zahrnuté v cene .

Platba

Vložné ako poplatok za vzdelávaciu aktivitu je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na účet uvedený pod prihláškou na aktivitu. Splatnosť je najneskôr v deň uzávierky prihlášok.

Na vyžiadanie zasielame predfaktúru, faktúru, prípadne potvrdenie o prijatí platby .

Storno

Do termínu otvorenia kurzu má účastník nárok na vrátenie celého poplatku.
Prvé dva dni kurzu 50% z ceny kurzu.
V treťom a ďalších dňoch kurzu až do ukončenia nárok na vrátenie príspevku zaniká .
Pri aktivitách ako seminár / školenie účastnícky poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.
Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť aktivitu, prípadne ju po odsúhlasení účastníkom presunúť na iný termín.
Ak dôjde k zmene aktivity, prípadne jej zrušeniu bude účastník informovaný prostreníctvom e-mailu alebo SMS.
V prípade zrušenia aktivity spoločnosťou , vzniká účastníkovi nárok na vrátenie poukázanej platby do 7 dní od zrušenia aktivity na účet účastníka.

Odstúpenie od zmluvy

Spoločnosť môže z dôvodu nenaplnenia kapacít odstúpiť od zmluvy.

Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a účastníkom ak účastník svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie iných účastníkov kurzu alebo realizačného teamu, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh aktivity.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť prehlasuje, že všetky údaje poskytnuté účastníkom budú spracované výlučne na účely poskytovanej služby v rámci spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, alebo bez súhlasu budú uvedené údaje znehodnotené

Účastník podaním prihlášky alebo objednávky prehlasuje, že v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol spoločnosti za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely spoločnosti. Tento súhlas udeľuje na dobu potrebnú pre dodržanie zákona o archivácii dokumentov.

Osobitné ustanovenia

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za straty, škody, náklady alebo výdavky vzniknuté akýmkoľvek spôsobom zo zanedbania, alebo opomenutia, skreslenia údajov alebo úmyselného zanedbania alebo v spojitosti s nimi na strane účastníka.

Účastník zúčastňujúci sa odbornej praxe na odbornom pracovisku koná na vlastnú zodpovednosť.

Záverečné ustanovenie

Znenie týchto obchodných podmienok je pre zmluvné strany záväzné.

V zmysle § 275 Obchodného zákonníka sa tieto obchodné podmienky považujú za Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Vzdelávacia agentúra PLUS s.r.o., Sládkovičova 38, 972 01 Bojnice a sú platné od 1.10.2017